toutes les techniques de naruto

Naruto

Multiclonage
        le multi-clonage


Rasengan   le rasengan

Kuchiyose no jutsu    invocation


sexy no jutsu     sexy jutsu


Sennen Goroshi     bilan de souvrance


  shuriken tourbillonant
Odama Rasengan   grand orbe tourbillonant